Sweden

Projektbeskrivning QuInnE

QuInnE undersöker hur arbetskvalité och innovation samspelar på en organisatorisk nivå och vilken betydelse detta har för sysselsättningen. Grundtanken är att det finns en ömsesidigt befrämjande samverkan mellan arbetskvalitet och innovation. Arbetskvalité i sig är ett multidimensionellt begrepp som täcker in många olika aspekter av både arbetsorganisation och arbetsvillkor. Med utgångspunkt i Oslomanualen undersöks såväl tekniska som icketekniska innovationer med särskilt intresse för organisatorisk innovation. Genom kvantitativa analyser på länder- och branschnivå, samt kvalitativa fallstudier på organisationsnivå (inom privat och offentlig sektor) identifieras faktorer, mekanismer och processer av relevans för interaktionen mellan arbetskvalitet och innovation. Resultatet av samspelet mellan arbetskvalitet och innovation analyseras i termer av dess betydelse för sysselsättning och skapandet av fler och bättre jobb. Vidare undersöks dess inverkan på social integration och ojämlikhet på arbetsmarknaden.

 

Planerade resultat  

QuInnE avser att bidra med:

  1. Ny vetenskaplig kunskap om samspelet mellan innovation, arbetskvalitet och sysselsättning.
  2. Nya diagnostiska verktyg för analys och utveckling av samspelet mellan innovation, arbetskvalitet och sysselsättning på företags- och arbetsplatsnivå, men även på nationell nivå.
  3. Evidensbaserade råd för policyutveckling i syfte att stimulera till innovationer, ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning med hänsyn tagen till social integration och ojämlikhet.